Hububat konusunda faaliyet gösteren PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanun hükümleri doğrultusunda yürürlüğe konan Yönetmelik ve Tebliğler kapsamında faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde, hububata yönelik kalite standartları dikkate alınarak ilk sınıflandırma yapılan ve satış gerçekleştirilen Polatlı Ticaret Borsası tarafından Lisanlı Depoculuk faaliyetine öncülük etmek üzere PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 31.05.2007 tarihinde kurulmuştur.

Bu arada, 5300 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerine işlerlik kazandırmak ve sektöre öncülük etmek üzere TMO ve TOBB tarafından 2010 yılı Şubat ayında kurulan TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ’nin talebi üzerine Polatlı’daki 40.000 tonluk çelik silo tesislerimiz, TMO-TOBB Lidaş’a 10 yıllığına kiralanmıştır.

Söz konusu tesis için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 13.07.2011 tarihinde lisans alınmış olup 14.07.2011’de gerçekleştirilen ürün kabulüyle de Ülkemizde “1 NO.LU ÜRÜN SENEDİ” oluşturulmuştur.

TMO-TOBB Lidaş’a 2010 yılında kiraya verilen 40.000 tonluk tesisimiz, 30.04.2018 tarihinde karşılıklı mutabakatla geri alınmış olup bu PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. unvanı altında Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Lisans ile faaliyetini sürdürmektedir.

Bu arada 2017 yılında inşasına başlanılan 20.000 Ton kapasiteli mısır depolama tesisi ve 50 Ton/Saat kapasiteli mısır kurutma sistemi 2018 yılında tamamlanarak Lisanslı 60.000 Tonluk kapasiteye ulaşılmıştır.

Gelinen süreçte Ülkemiz geneline yayılmış olan Lisanslı Depoculuk Sistemine Borsa ve Şirketimizce öncülük etmiş olması gurur vesilemizdir.

Borsamız ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Yahya Toplu, aynı zamanda 2010 yılından buyana TMO-TOBB Lidaş’ın da Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ

5300 Sayılı Kanunun Amacı:

Kanunda amaç; “Tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş,  işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” olarak tanımlanmaktadır.

Lisanslı Depoculuk Sistemine Dahil Aktörler:

Mudiler: Depolama hizmetleri için ürünü lisanslı depoya teslim edenler, (üreticiler) lisanslı depo işletmesince oluşturulan ürün senetlerini elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler.

Lisanslı Depolar: Ürünlerin depolanması hizmetleri ile iştigal eden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından lisans alan anonim şirketler.

Yetkili Sınıflandırıcılar: Ürünleri analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu hususları belgelendiren, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından lisans alan gerçek ve tüzel kişiler.

Referans Yetkili Sınıflandırıcı: İtiraz üzerine ürünleri analiz eden, görev alanındaki yetkili sınıflandırıcıların kalibrasyon, uygunluk kontrol ve denetimini yürüten, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alan gerçek ve tüzel kişiler.

Ürün İhtisas Borsası: Ürün, ürün senetleri ve alivre sözleşmelerin alım satımına aracılık eden, ulusal ve uluslar arası düzeyde faaliyet gösteren, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alan anonim şirketler.

Tazmin Fonu: Lisanslı depo işletmesinin, kanunda ve mudiyle yapacağı sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararları tazmin eden, tüzel kişiliği haiz kuruluş.

Lisanslı Depoculuk Sistemi Mudilere;

  • Tüm risklere karşı güvenli (sigortalı) ve sağlıklı bir ortamda depolama,
  • Standartlara göre sınıf ve kalite tasnifi,
  • Ürün mülkiyetini temsil eden elektronik ürün senedi (ELÜS) ile ticarette kolaylık,
  • Ürün senedine karşılık anlaşmalı bankalardan kredi kullanma imkânı,
  • Ürünleri gerçek değerinde pazarlama imkânı ve vergi muafiyeti sağlamaktadır.