İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

HTTPS://WWW.POLATLİBORSA.ORG.TR/ ÜZERİNDEN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Polatlı Ticaret Borsası (“Borsa”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Yukarıda açıklanan çerçevede web sitemiz üzerinden çerezler ve İletişim bölümü altında yer alan “Bize Ulaşın” ve “Bilgi Edinme” bölümünü doldurmanız suretiyle elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır.

Kimlik Verisi Ad soyad, TC kimlik numarası.
İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon numarası, adres, fax no.
Dijital Veri Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, çerez bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
Diğer Yazışma içeriği.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Borsamız tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; İletişim bölümü altında yer alan “Bize Ulaşın” ve “Bilgi Edinme” alanında bulunan formun doldurulması ve/veya web sitesi kullanımı neticesinde zorunlu çerezler vasıtalarıyla, aşağıda yer verilen amaçlar ve Borsa faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Borsanın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Borsamız tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 1. Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 2. Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,
 3. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine geitirilmesi,
 4. Şirket ve ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması,
 5. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 6. Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 7. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 8. İç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 10. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 11. Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 12. Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 14. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 15. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 16. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 17. Talep ve şikayetlerin takibi,
 18. Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 19. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 20. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 21. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 22. Borsa faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 23. Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması, bazı çerezlerin hizmetin sunulması için zorunlu gereksinim duyması,

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda açıkça öngörülmüş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

İletişim bölümü altında yer alan “Bize Ulaşın” ve “Bilgi Edinme” alanı ile tarafımıza iletilen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı kalmak kaydıyla gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet aldığımız tedarikçi/gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Borsamız bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcılarına/3. parti web sağlayıcılarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Borsamız işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Borsamızın o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Borsamızın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Borsamıza başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.polatliborsa.org.tr/kvkk-basvuru-formu/ adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” kullanılarak;

 • Ticaret Borsası Sitesi İstiklal Mahallesi Yalım Erez Cadde No: 4 Posta Kodu: 06910 Polatlı Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
 • KVKK@polatliborsa.org.tr adresine -posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Borsamıza ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Borsamız tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Borsamızca CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Borsamız, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Borsamızın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.