Genel Bilgiler

TANIMI :

Polatlı Ticaret Borsası, 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Kanunda yazılı esaslar dairesinde Borsaya dahil maddelerin alım – satım ve fiyatlarının tespiti ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel kişiliğe haiz kamu kurumudur.

GÖREVLERİ :

a- Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını tanzim ve tescil etmek.

b- Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, tespit ve ilan etmek.

c- Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak.

d- Yurt içi ve yurt dışı Borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.

e- 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

f- Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek.

g- Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek.

h- Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerin tamamı veya bir kesimin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

i- Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.

j- Mevzuatla bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

k- Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

l- Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

m- Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça görevleri yapmak.

KURULUŞ :
Polatlı Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile 16 Nisan 1984’de kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip, 01 Temmuz 1984 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.