CCTV Aydınlatma Metni

POLATLI TİCARET BORSASI

CCTV VASITASIYLA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Polatlı Ticaret Borsası (“Borsa”)  olarak Borsamız bünyesinde çalışmaya başlamanızdan itibaren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda çalışma süreniz boyunca işlenecek kişisel verilerinize yönelik işbu aydınlatma metni Borsamızca hazırlanmıştır.

Borsa olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanız gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Borsamız kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca CCTV (kameralar) vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Görsel ve İşitsel Veri Kamera ile kayıt altına alınmak suretiyle gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Borsamızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenler ve Borsamızın meşru menfaati gereği kişisel verileriniz;

 • Borsa yerleşkesinde, koridorlarında ve çevresinde bulunan kameralar ile,

toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz,

 1. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 5. Kişisel güvenliğinizin ve Borsa güvenliğinin sağlanması,
 6. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 7. Olası bir ihtilafta delil olarak sunulması,
 8. İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 10. İş sağlığı ve güveliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 11. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 12. Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 13. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 14. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 15. İlgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmesi

amaçlarıyla Borsamızın meşru menfaatlerinin gerektirmesi ve Borsamızın hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi nedeniyle, KVK Kanunu kapsamında ve CCTV ile elde edilmek suretiyle işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz;

 1. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 2. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 4. Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 5. Kişisel güvenliğinizin ve Borsa güvenliğinin sağlanması,
 6. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 7. Olası bir ihtilafta delil olarak sunulması,
 8. İç denetim, soruşturma, istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 9. İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 10. İş sağlığı ve güveliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 11. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 12. Taşınır mal ve kaynaklarının güvenliğinin temini,
 13. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 14. Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 15. İlgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmesi

amaçlarıyla gerektiğinde Borsamızın hizmet aldığı tedarikçiler ile sözleşme akdettiği gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ya da yetkili  kamu kurum ve kuruluşlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Borsamız işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Borsamızın o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Borsamızın uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Borsamıza başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.polatliborsa.org.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-geregince-basvuru-formu/ adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” kullanılarak;

 • Ticaret Borsası Sitesi İstiklal Mahallesi Yalım Erez Cadde No: 4 Posta Kodu: 06910 Polatlı Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
 • KVKK@polatliborsa.org.tr adresine -posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Borsamıza ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Borsamız tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Borsamızca CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Borsamız, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Borsamızın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.