Sıkça Sorulan Sorular

Üyeliği Zorunlu Kişi ve Kuruluşlar Kimlerdir ?

5174 Sayılı Yasa`nın 32`nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7`nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar.

Borsaya kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür

Merkezi borsa çalışma alanı dışında bulunmakla beraber, borsa çalışma alanı içinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, ticaret veya esnaf siciline tescil edilmiş ya da edilmemiş şube, irtibat bürosu, fabrika, temsilcilik, depo, alım satım yeri ve buna benzer ünitelerinin de borsaya kaydolmaları gerekir.

Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir.

GERÇEK KİŞİLER (Ticaret Siciline Kayıtlı) için İstenen Belgeler Nelerdir ?

1. Ticaret Sicil Nizamnamesinin 104.maddesi gereğince sicil memuru tarafından hazırlanacak olan sicil tasdiknamesinin bir sureti veya tescil ilanını ihtiva eden Türkiye Sicil Gazetesi’nin bir nüshası veya tasdikli örneği.

2. Ticaret odası kayıt belgesi

3. Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri

4. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.(TC Kimlik Nolu) (Muhtarlıktan)

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgah il muhaberi.(Muhtarlıktan)

6. Vesikalık fotoğraf (3 Adet)

7. Vergi Dairesinden, mükellef olduğuna dair belge.

8. Stopaj karşılığı için Banka Teminat Mektubu.

9. Ticarethanenin tapu belgesi veya Noterden onaylı kira kontratı.(Aslı)

TÜZEL KİŞİLER için İstenen Belgeler Nelerdir ?

1. Ticaret Sicil Nizamnamesinin 104.maddesi gereğince sicil memuru tarafından hazırlanacak olan sicil tasdiknamesinin bir sureti veya tescil ilanını ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicili Gazete’sinin bir nüshası veya tasdikli örneği.

2. Ticaret Odası Kayıt Belgesi

3. Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.

4. Yetkililerin onaylı nüfus kayıt örneği ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.(TC Kimlik Nolu) (Muhtarlıktan), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5 İkametğah ilmühaberi

6. Vergi Dairesinden, vergi mükellefi olduğuna dair belge.

7. Şirket Müdürünün ve yetkililerinin vesikalık fotoğrafı. (3 Adet)

8. Stopaj karşılığı için Banka Teminat Mektubu.

9. Ticarethanenin tapu belgesi veya Noterden onaylı kira kontratı.(Aslı)

GERÇEK KİŞİLER (Esnaf Siciline Kayıtlı) için İstenen Belgeler Nelerdir

1. Esnaf Sicil Tasdiknamesi.

2. Ticaret Odası Kayıt Belgesi

3. İkametğah ilmuhaberi. (Muhtarlıktan)

4. İmza tatbik belgesi veya imza sirküleri.(Noterlikten)

5. Onaylı nüfus kayıt örneği ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.(TC Kimlik Nolu) (Muhtarlıktan)

6. Vergi Dairesinden, mükellef olduğuna dair belge.

7. Vesikalık fotoğraf.(3 Adet)

8. Stopaj karşılığı için Banka Teminat Mektubu.

9. Ticarethanenin tapu belgesi veya Noterden onaylı kira kontratı.(Aslı)