Santral Aydınlatma Metni

POLATLI TİCARET BORSASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SANTRAL AYDINLATMA METNİ

Polatlı Ticaret Borsası (“Borsa”),

  • Borsa hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, telefon numarası şeklindeki kişisel verilerinizi;
  • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti, sağlık hizmetlerimiz kapsamında randevu işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Borsanın bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, borsa faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.
  • İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere Borsamızın gerektiğinde hizmet aldığı gerçek kişi ya da tüzel kişi, tedarikçi ve bu kapsamda olduğu teknik yazılım ve destek sağlayıcıları ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.
  • Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” “bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması” “bir hakkın tesisi veya kullanılması için gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
  • Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.polatliborsa.org.tr/kvkk-basvuru-formu/ adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” kullanılarak;
    • Ticaret Borsası Sitesi İstiklal Mahallesi Yalım Erez Cadde No: 4 Posta Kodu: 06910 Polatlı Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
    • KVKK@polatliborsa.org.tr adresine -posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Borsamıza ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Borsamız tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Borsamızca CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Borsamız, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Borsamızın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.