E Posta Aydınlatma Metni

POLATLI TİCARET BORSASI

E-POSTA İLETİŞİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu olarak Polatlı Ticaret Borsası (“Borsa”),

 • E-posta aracılığıyla Borsamızla iletişime geçen (Ticari faaliyetlerde bulunduğu gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisi/temsilcisinin/çalışanının, müşteri/müşteri adayı, borsa üyesi/yetkilisi, TÜRİB üyesi/yetkilisi, üretici/yetkilisi, ziyaretçi, çalışan, eski çalışan, çalışan adayı) kişilerin (“ilgili kişi”)
  • Adı-soyadı,
  • Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, fax numarası,
  • Görev ve unvanı,
  • Yazışma içeriği,

şeklindeki kişisel verilerini,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla;
 • İlgili kişi tarafından iletilen e-posta ve ekleri aracılığıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)5/II/c,ç,e,f hükmü kapsamında işlemektedir.
 • İlgili kişi ile ilişkinin son bulmasının ardından ilgili kişi ile yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen kişisel veriler, KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında imha politikasına uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile imha edilecektir.
 • İlgili kişilerin işlenen kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet aldığımız tedarikçi/gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Borsamız bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcılarına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.
 • Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.polatliborsa.org.tr/kvkk-basvuru-formu/ adresinde yer alan  “KVK İlgili Kişi Başvuru Formu” kullanılarak;
  • Ticaret Borsası Sitesi İstiklal Mahallesi Yalım Erez Cadde No: 4 Posta Kodu: 06910 Polatlı Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
  • KVKK@polatliborsa.org.tr adresine -posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Borsamıza ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Borsamız tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Borsamızca CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Borsamız, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Borsamızın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.