TMO Arpa satışı

TMO Arpa satışı

   TMO stoklarında bulunan arpalar aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatla 17 Ekim 2022 tarihinden itibaren peşin bedel mukabili satılacaktır.
   Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre;
Besici ve yetiştiricilere (büyükbaş [ERKEK] ve küçükbaş),
TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden satılacaktır.
   Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara, kırıcı, değirmenci ve yem fabrikalarına arpa satışı yapılmayacaktır.
   Satışa açılan stoklar;
   1) ELÜS Arpa Stokları: EK-1/A listede yer almaktadır.
   2) ELÜS Dışında Kalan Yerli ve İthal Arpa Stokları: EK-1/B listede yer almaktadır.
   Besici – Yetiştiricilere Arpa Satışı
   Büyükbaş (erkek) ve küçükbaş besici yetiştiricilerine arpa satışı yapılacaktır.
Aylık fiili tüketim miktarı 250 Tonun altında olan tüm besici ve yetiştiriciler üretici örgütleri (Birlik, Kooperatif, Oda) vasıtasıyla başvuru yapacaktır. Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir. Bir besici yetiştirici sadece bir üretici örgütü üzerinden başvuru yapacaktır. Tüm arpa satış başvuruları TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden alınacaktır. Arpa tahsisi, Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde iki aylık olarak gerçekleştirilecektir.
   Üretici örgütü üyeliği olmayan besici-yetiştiricilerde üretici örgütü üzerinden başvuru yapabilecektir.
   Kuruluşumuzun arpa satışına başvuru yapacak üretici örgütlerinin arpa satışından faydalanabilmesi için başvuru süresi içerisinde: 
Ek-3’de yer alan Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamesini noter onaylı olarak, Kuruluşumuza ve Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz etmesi gerekmektedir.
Üretici örgütleri, adına başvuru yapacağı besici-yetiştiricilerden örneği Ek-4’de yer alan vekaletnameyi ve örneği Ek-5’de yer alan Hayvan Sahibi Taahhütnamesini alarak bir nüshasını Kuruluşumuza, bir nüshasını Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir.
   Ayrıca örneği Ek-6’de yer alan Hayvan Sahibi Başvuru Listelerini’de düzenleyerek bir nüshasını Kuruluşumuza, bir nüshasını Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir.
Bakanlığımız İl Müdürlükleri, üretici örgütlerinin başvuru listelerinde bulunan besici-yetiştiricilerin bilgilerinde gerekli kontrol ve düzeltmeleri yaptıktan sonra, onayladıkları nihai listeleri (Ek-7) ilgili il hinterlantındaki Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüklerine (KEP : tmo.genelmudurluk@hs03.kep.tr) TMO tarafından bildirilen tarihe kadar gönderecektir. Nihai listeler sadece İl Müdürlükleri tarafından gönderilecek olup İlçe Müdürlüklerinden herhangi bir liste
Müdürlüklerimize bildirilmeyecektir.
Besici yetiştiriciler Ek-4’te yer alan Hayvan Sahibi Vekaletnamesini sezonluk veremeyecek olup her satış için yenilenmesi istenecektir.
Bakanlığımızca onaylanan nihai listeler Ek-7’de yer alan şablona göre düzenlenecektir.
İşyerlerinize ulaşan nihai listelerden hesaplanan üretici örgütlerinin fiili tüketimleri TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) tanımlanacak ve üretici örgütlerinin hinterlandında bulunduğu Müdürlüklerimizin arpa stoklarına süresi içerinde başvuru yapması sağlanacaktır. Hiçbir şekilde manuel arpa tahsisi yapılmayacaktır. Nihai listelerden hesaplanacak fiili tüketimlerde erkek  büyükbaş sayısı ve küçükbaş sayısı dikkate alınacak dişi büyükbaş hayvan sayısı dikkate alınmayacaktır.
Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; büyükbaş (erkek) hayvan başına günde 4 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 600 gr (0,6 kg) hesabı üzerinden aylık tüketim miktarı bulunacaktır.
Aylık fiili tüketimi 250 ton ve üzerinde olan besici ve yetiştiriciler istedikleri taktirde üretici örgütleri dışında direkt arpa başvurusunda bulunabilecektir. Bu besici-yetiştiriciler örneği Ek-5’de yer alan Hayvan Sahibi Taahhütnamesi ve hayvan mevcudunu gösterir liste ile (bilgilerinin TMO Başmüdürlüklerine gönderilmesi için başvuru süresi içerisinde) Bakanlığın İl Müdürlüklerine,  TMO’ya ise örneği Ek-5’de yer alan Hayvan Sahibi Taahhütnamesi, hayvan mevcudunu gösterir liste, kimlik fotokopisi (tüzel kişilikse imza sirküsü) ile başvuru yapacaklardır.
Söz konusu besici yetiştiricilerin de tahsisleri TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden belirlenecek olup Başmüdürlük/Müdürlüklerinizce ayrıca tahsis yapılmayacaktır.
Kış mevsiminin sert geçtiği bölgelerimizde yaşayan besici yetiştiricilerin bir kısmının güney bölgelerimizde bulunan (Şanlıurfa, Diyarbakır vs.) illerimize hayvanlarını götürdüğü, bu işlem için asli işletmesinin bulunduğu Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden sevk belgesi aldığı bilinmektedir. Söz konusu sevk belgesinde büyükbaş/küçükbaş hayvan sayısı ve sevk ili yer almaktadır. Bu kapsamda yer alan göçer durumundaki besici ve yetiştiricilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından arpa başvurularını sevk bölgesindeki üretici örgütleri vasıtasıyla (01.10.2022 tarihinden sonra düzenlenmiş sevk belgeleri) ile yapabilecektir.
Tüm arpa satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.
Arpa satış başvurularının ve tahsislerinin tamamı TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden alınacağından, TMO Elektronik Satış Platformunda daha önceki dönemden üyeliği bulunmayan üretici örgütlerinin ve besici ve yetiştiricilerin (aylık fiili tüketimi 250 ton ve üzeri olan) üyelik işlemleri 17.10.2022 – 24.10.2022 (dahil) tarihleri arası üretici örgütlerinin ve besicilerin ibraz ettiği belgelere göre tamamlanacaktır. Ayrıca Bakanlığımız İl Müdürlüklerinin 25.10.2022 – 31.10.2022 (dahil) tarihleri arası KEP üzerinden göndereceği nihai listelere göre (üretici örgütlerinin ve besici yetiştiricilerin ibraz ettiği belgeler ile Bakanlığımızın KEP üzerinden gönderdiği bilgilerin uyuşmaması durumunda) yıllık fiili tüketimler ESP başvuru tarihi olan 01 Kasım 2022 tarihinden önce güncellenecektir.
   GENEL HÜKÜMLER
Bu Yazımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2’de yer alan satış fiyat tablosunun altında belirtilmiştir.
   ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.

   ELÜS yolu ile yapılan satışlarda firmalara (ileride doğabilecek şikayetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla) lisanslı depodan ürün teslimatı aşamasında yetkili sınıflandırıcılar tarafından çıkış analizi yaptırabilecekleri hususunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
TMO Elektronik Satış Platformuna üye olan ve ürün tahsis işlemleri platform üzerinden yapılan üretici örgütleri ile besici ve yetiştiricilerin (aylık fiili tüketimi 250 ton ve üzeri) fiili tüketimleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin nihai listelerinde yer alan canlı hayvan (erkek büyükbaş ve küçükbaş) sayısından hesaplanarak 2021 yılı fiili tüketimi olarak Elektronik Satış Platformunda mutlak surette güncellenecektir.
Elektronik Satış Platformunda fiili tüketim güncellemesinden sonra üyelerin satış başvuruları silindiğinden, güncellemelerin şahıs/firma başvurularından önce yapılması veya güncellemeden sonra satış başvurusunun tekrar yaptırılması gerekmektedir.
Satış başvurusunda getirilen evraklar tam olsa dahi Başmüdürlügümüzce yapılan değerlendirmede evraklarının doğru olmadığı veya başvuruda belirtilen işletmenin gerçekte bulunmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu başvuru kabul edilmeyecektir.
   Yazımızla ilgili olarak İşyeriniz hinterlantlarında gerekli duyurular yapılacaktır. Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Başmüdürlük/Müdürlüklerine bildireceklerdir.
Satışlarda öncelik; tasfiyesi öncelikli stoklara, geçici ekiplerde stoklu ürünlere, açık yığın ve maydü’lerde stoklu arpalara verilecektir.
17.10.2022 – 24.10.2022 (dahil) Üretici örgütlerinin üyelerinden talep toplaması ve vekalet alması. Üretici örgütlerinin, TMO’ya ve Bakanlığın İl Müdürlükleri’ne (canlı hayvan sayılarının TMO’ya gönderilmesi için) istenilen tüm belgelerle başvuru yapması. Ayrıca aylık fiili tüketimi 250 ton ve üzerinde olan besici ve yetiştiricilerin işyerlerimize ve Bakanlığın İl Müdürlüklerine başvuruları.
25.10.2022 – 31.10.2022 (dahil) Bakanlığımız İl Müdürlüklerince kontrolü yapılan üretici örgütleri ile aylık fiili tüketimi 250 ton ve üzeri olan hayvan sahiplerinin nihai listelerinin TMO’ya gönderilmesi,
TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden 01.11.2022 – 04.11.2022 (dahil) talep toplama. [Üretici örgütleri, besici-yetiştiriciler (aylık arpa fiili tük. 250 ton ve üstü)]

   07.11.2022: Tahsislerin yapılması ve duyurulması,
Tahsis sonuçlarının açıklanmasını müteakip parasını yatıran alıcılara beklenmeksizin ürün teslimatına başlanması,
Tahsisi yapılan arpa için son para yatırma tarihi 30 Kasım 2022 (dahil), parasını yatırmış olanlara son ürün teslim tarihi 15 Aralık 2022 (dahil)‘dir.
ELÜS satışlarında 09 Kasım – 15 Aralık 2022 (dahil) tarihleri arasında hergün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.
ELÜS arpa stoku satışa açılan Müdürlüklerimiz satışa başvuru yapan üretici örgütlerinin ve besici yetiştiricilerin (aylık fiili tüketimi 250 ton ve üzeri) TÜRİB’e 1 Kasım 2022 tarihine kadar üye olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır.
Üretici örgütü/şahıs/firmaların yapılan tebligata rağmen ürünlerini teslim almamaları (kendilerinden kaynaklı sebeplerden dolayı) durumunda tahsislerinin iptal edilmesi ve bakiye tutarlarının
iadesi konusunda müdürlükleriniz ayrıca yetkili kılınmıştır.

    Başvurularında Kuruma sahte belge ibraz edilmesi gibi usulsüzlük tespit edilenlere 2 (iki) yıl süre ile satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.
   Ayrıca Bakanlığımızın İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan yerinde kontrollerde besici ve yetiştiricilerin işletme tescil belgelerinde belirtilen hayvan sayılarından daha az sayıda hayvan varlığının tespit edilmesi ve bu durumun Bakanlığımız tarafından Müdürlüklerimize bildirilmesi durumunda bu besici yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve o ay için kendilerine satış yapılmayacaktır. Canlı hayvan sayılarını aynı satış dönemi içerisinde 2 kez yanlış bildiren besici-yetiştiriciler Kuruluşumuz satışlarından yasaklanarak 1 yıl süreyle kendilerine satış yapılmayacaktır. Üretici örgütleri de verdikleri taahhüt kapsamında başvuru yaptıkları besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarından sorumlu olduklarından bir üretici örgütünün başvuru listesinde 2 kez hatalı bildirim yapan üretici örgütleri önce 1 ay, tekrarı halinde 1 yıl satışlardan men edilecektir.
   Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan üretici örgütü, firma ya da şahısların dışında başka bir ayrıca üretici firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek örgütü, firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri, üretici örgütleri ve tahsis yapılan şahısların birinci ve ikinci derece yakınları ve eşleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır.
Polatlı Şube Müdürlüğü hinterlantındaki firmaların/kişilerin satışla ilgili iş ve işlemleri Ankara Başmüdürlüğünce yürütülecektir.

Arpa Stok Listesi
Arpa Fiyat listesi
Birlik Oda Koop. Taahhütnamesi
Hayvan Sahibi Vekaletnamesi
Hayvan Sahibi Taahhütnamesi
Hayvan Sahibi Başvuru listesi
Nihai Liste

Diğer Yazılar

Toprak Mahsulleri Ofisi 4 Temmuz 2019

TMO Mısır Satışı

TMO stoklarında bulunan mısırlar 1.125 TL/Ton fiyatla besici ve yetiştiricilere yönelik olarak 01 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında peşin bedel mukabili satılacaktır. Yumurta üreticilerine ise kati teminat ve mal bedeli teminatı

Toprak Mahsulleri Ofisi 15 Mart 2023

Makarnalık Buğday Satışı

Bilindiği üzere Kuruluşumuz stoklarında bulunan makarnalık buğdaylar 2023 Mart ayı için makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarına yönelik satışa açılmış, satışlara ilişkin usul ve esaslar daha önce duyurulmuştu. Bu defa Mart

Toprak Mahsulleri Ofisi 13 Ocak 2022

Bakliyat Peşin Satışlar

Toprak Mahsulleri stoklarında bulunan 5 bin ton kabuklu kırmızı mercimek (dökme) ile 500 ton 1 kg’lık paketli kırmızı mercimeğin peşin bedel mukabili toptan satışa açıldığı duyurulmuştu. Bu defa satışa açılan